OshoDhara Samaadhi Programs MAR 2018

MAR2018

LOCATION     PROGRAM     LEVEL     DATE     ACHARYA     OTHER ACHARYA
OND MURTHAL     Celebrations     0     02 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OND MURTHAL     Celebrations     0     02 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OND MURTHAL     Poornima Celebration         02 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OND MURTHAL     Celebrations     0     03 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OND MURTHAL     Osho Siddharth Enlightenment Day         05 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OSD KARMA     AJAPA SAMADHI     5     05-10 MAR 2018     Osho Siddharth     Prabhakarji
OSD KARMA     Divya Samadhi     7     05-10 MAR 2018     Mastoji     Darshanji
OSK Moksh     Dhyan Samadhi     1     05-10 MAR 2018     Bharatji    
OSD KARMA     Gyan Samadhi     9     05-10 MAR 2018     Osho Siddharth     Prashantji
OND MURTHAL     DAMPATYA PRAGYA     1     05-07 MAR 2018     Sadguru Trivir     Shekharji
OND MURTHAL     AMRIT SAMADHI     4     05-10 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OSK Kathmandu     Dhyan Samadhi     1     05-10 MAR 2018     Nirakarji    
OSD KARMA     Karma Mahotsav         05-10 MAR 2018     Osho Siddharth     Hariomji
OSK Saharanpur     Dhyan Samadhi         07-12 MAR 2018     Namanji     Shikharji, Chandanji
OND MURTHAL     Vatsalya Pragya     0     08-10 MAR 2018     Sadguru Trivir     Sanjivji, Shekharji
OAD MADHOPUR     VIPASSANA SHIVIR     0     11 MAR 2018     Gopalji     Sumanji
OSD KARMA     VIPASSANA SHIVIR     0     11 MAR 2018     Hariomji    
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     11 MAR 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OSD KARMA     DHYAN SAMADHI     1     12-17 MAR 2018     Prabhakarji     Hariomji
OND MURTHAL     AJAPA SAMADHI         12-17 MAR 2018     Sadguru Trivir     Praveenji, Mokshaji
OND MURTHAL     Sammohan Pragya     0     12-14 MAR 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji,Shekharji
OSK Kathmandu     Surati Samadhi     2     12-17 MAR 2018     Maitreyaji    
OND MURTHAL     Mahajeevan Pragya     0     15-17 MAR 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji,Shekharji
OAD MADHOPUR     Kayakalp Pragya     0     19-24 MAR 2018     Shekharji     Gopalji
OSK Purnia     DHYAN SAMADHI     1     19-24 MAR 2018     Prashantji     Faquirji
OSK Janakpur     Dhyan Samadhi     1     19-24 MAR 2018     Prabhakarji     Vasudevji
OND MURTHAL     PRABHU PAD     23     19-24 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OND MURTHAL     GYAN SAMADHI     9     19-24 MAR 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji, Mokshaji
OAD MADHOPUR     Satori     1     19-24 MAR 2018     Shekharji     Gopalji
OSD KARMA     SURATI SAMADHI     2     19-24 MAR 2018     Gyanamritji     Hariomji
OGD SAURAHA     URJA SAMADHI     6     19-24 MAR 2018     Maitreyji    
OND MURTHAL     Osho's Enlightenment Day     0     21 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     25 MAR 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OND MURTHAL     Celebrations     0     25 MAR 2018     Sadguru Trivir    
OSK patna     Dhyan Samadhi     1     26-31 MAR 2018     Gyanamritji     Rashmiji
OND MURTHAL     ANAND SAMADHI     10     26-31 MAR 2018     Sadguru Trivir     Praveenji, Mokshaji
OND MURTHAL     Reiki Pragya     0     26-31 MAR 2018     Pradeepji     Team
Australia     Dhyan Samadhi         31 MAR - 02 APR 2018     Mastoji     Maitreyji

0 comments:

Post a Comment